ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


สมาชิกของเรา

image1

นายอิทธิชัย อึ้งวัฒนศิริกุล

ittichai19871@gmail.com

image1

นางสาวอาริยา อุยะพิตัง

Ariya.u@ovec.moe.go.th

image1

นายไตรเทพ จันทร์ศรี

image1

นายศราวุธ ลือคำหาญ

Bompoodwa@gmail.com

image1

นายจิระพจน์ ประพิน

image1

นายไกรศร ดวงศรี

maxgyver2@gmail.com

image1

นางสาววิภารัตน์ วงค์ภูมี

wiparat.pop36@gmail.com

image1

สุริยัน ศรีปา

image1

สุเมศ. ภาคีนุยะ

image1

นางปิยะมาศ ธาตุวิสัย

piyamat672522@gmail.com

image1

อัคเดช พิสัยสวัสดิ์

akadechp@gmail.com

image1

บดินทร์ สุทธิบริบาล

bodin5353@gmail.com

image1

ชิณกรศ์ ชมพิกุล

cchinkorn@gmail.com

image1

อังคณา อัตถาพร

angkana.a@ovec.moe.go.th

image1

admin

admin@nktc.ac.th

image1

จรัญ ทวยจันทร์

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (Nongkhai Technical College)

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
306 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง หนองคาย 43000
042 411776 042 411776 www.nktc.ac.th