ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 1,745 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 358 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
 
  
     

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
1 6022010001 กชนิกา จวบนก การบัญชี การบัญชี 89381xxxx
2 6121050001 กนกชัย รัตนโพธิ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 81561xxxx
3 62202020001 กนกพร ศรีเทา การตลาด การตลาด N/A
4 62202040040 กนกพร นาคชูวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 82081xxxx
5 6122040001 กนกพร พูลประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84710xxxx
6 6121040001 กนกพล อยู่คง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 89745xxxx
7 6232010030 กนกภรณ์ กรประสาท การบัญชี การบัญชี 89916xxxx
8 62202040001 กนกวรรณ บุญคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63657xxxx
9 62202040041 กนกวรรณ บัวล้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81011xxxx
10 6132040001 กนกวรรณ เกตุอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 89256xxxx
11 6021050001 กมล ทองอยู่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 98835xxxx
12 62202040042 กมลชนก ม่วงทับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 96746xxxx
13 6021030001 กมลธรรม แน่นแฟ้น ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 87153xxxx
14 62202040002 กมลภพ แซ่โง้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 96892xxxx
15 62202010001 กมลรัตน์ ก่อเกิดสกุล การบัญชี การบัญชี 82657xxxx
16 6122020001 กมลรัตน์ ตุ้มทอง การตลาด การตลาด 87171xxxx
17 62202020002 กมลลักษณ์ เปรมปรีดิ์ การตลาด การตลาด 63185xxxx
18 62202020003 กมลวรรณ เลขะธนะ การตลาด การตลาด 94373xxxx
19 6022020001 กมลวรรณ ด้วงไพร การตลาด การตลาด 833917xxxx
20 6022040041 กมลวรรณ สนั่นกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 91784xxxx
21 6121050002 กรกฏ สะอาดจิต ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 98372xxxx
22 6122040048 กรกมล จันทร์จ่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 85269xxxx
23 62202010044 กรณิศ นิลประดับ การบัญชี การบัญชี 64524xxxx
24 62201030002 กรพัชร์ รอดคง ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 86163xxxx
25 6122010001 กรพินธุ์ จรอำ การบัญชี การบัญชี 81858xxxx
26 62202040003 กรรชัย อาจหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 98965xxxx
27 6021030002 กรรชัย น่วมสกุล ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 81178xxxx
28 6122010043 กรรณิกา ม่วงใหม การบัญชี การบัญชี 82247xxxx
29 6122040002 กรรณิกา มั่งประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64557xxxx
30 6232040001 กรรณิกา จุลเจิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 99395xxxx
31 6022010042 กรรณิการ์ สุดแดง การบัญชี การบัญชี 93909xxxx
32 6022010043 กรรณิการ์ อ่อนนุ่ม การบัญชี การบัญชี 85265xxxx
33 6022020002 กรรณิการ์ สุธรรมเมธี การตลาด การตลาด 96482xxxx
34 62201050001 กรวิชญ์ ถะเกิงสุข ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 80056xxxx
35 6022020003 กรองแก้ว เกตุวิสุทธิ์ การตลาด การตลาด 85178xxxx
36 62201040001 กฤตธี ทองประดิษฐ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 92497xxxx
37 6022040042 กฤติพิชชา วัฒนจิตต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63746xxxx
38 62202040004 กฤติมา อัมพระเสวก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 97334xxxx
39 62202040043 กฤติยา รอดพยุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86174xxxx
40 6021040002 กฤตเมธ มัคโช ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 85181xxxx
41 62201040002 กฤษ วิชชุตเวส ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 94696xxxx
42 62201040003 กฤษกร จินโน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 88907xxxx
43 62201050002 กฤษกร ชื่นใจดี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 98249xxxx
44 6121010051 กฤษกร เสือทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 92291xxxx
45 62201040004 กฤษฎา เทพนาค ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 86162xxxx
46 62201040005 กฤษฎา เหลืองศิริ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 87170xxxx
47 6021050002 กฤษฎา แม้นเนรมิตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 98284xxxx
48 6132040002 กฤษฎา สังข์แก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81620xxxx
49 6121040002 กฤษณพล หลำร่ำไป ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง N/A
50 6122040003 กฤษณะ เกิดโต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 89202xxxx
51 6021050003 กฤษณะ เกษตรกุลทรัพย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 93030xxxx
52 6021010001 กฤษนันท์ นรดี ช่างยนต์ ยานยนต์ 85631xxxx
53 6122110002 กวินนา ดวงเพชรแสง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 89189xxxx
54 6122040004 กวินภพ แถมมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 94121xxxx
55 62201050003 ก้องภพ ฮับใบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 89259xxxx
56 6021010050 ก้องภพ เพชรพ่วง ช่างยนต์ ยานยนต์ 87155xxxx
57 6121050004 ก้องเกียรติ กล่ำกล่อมจิต ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 83923xxxx
58 6131010001 กอบเดช เขียวเพชร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 62680xxxx
59 62202010045 กัญญา จิตใจดี การบัญชี การบัญชี 92427xxxx
60 6122040005 กัญญารัตน์ รักเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 87766xxxx
61 6122040049 กัญญารัตน์ พลับขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 87766xxxx
62 6022010002 กัญญารัตน์ ยกกลิ่น การบัญชี การบัญชี 81924xxxx
63 6022040001 กัญญารัตน์ ผ่องแผ้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86173xxxx
64 6132020024 กัญญารัตน์ สุขทวี การตลาด การตลาด 88990xxxx
65 6022010045 กัญญ์วรา เขียวเพชร การบัญชี การบัญชี 98524xxxx
66 62202010046 กัณฐมณี ชมแค การบัญชี การบัญชี 82199xxxx
67 6122010045 กัณลยา สุขโพธิ์พะเนา การบัญชี การบัญชี 84569xxxx
68 6121050005 กันตพงศ์ โมกข์บุรุษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 87762xxxx
69 62201010040 กันต์กวี พูลลาภ ช่างยนต์ ยานยนต์ 97969xxxx
70 6022010046 กันธิชา ธีระเจริญกุล การบัญชี การบัญชี 86772xxxx
71 62202020004 กันยารัตน์ จันทร์ลาด การตลาด การตลาด 83699xxxx
72 6132010001 กันยารัตน์ ธรรมธาร การบัญชี การบัญชี N/A
73 6022040002 กัมปนาท กะการดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 85032xxxx
74 6232040002 กัมปนาท ระเบียบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81840xxxx
75 5831050001 กัมปนาท สุดยอด อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 095-151xxxx
76 6022010003 กาญจนา สามบุญรอด การบัญชี การบัญชี 83782xxxx
77 6232010031 กาญจนา ทับพึง การบัญชี การบัญชี 93648xxxx
78 62201050004 กาญจพงษ์ จิตรภิรมย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 81199xxxx
79 62201010001 กานต์ชนิต ศักดาธรรมนาถ ช่างยนต์ ยานยนต์ 89741xxxx
80 62202040005 กานต์ธิดา แดงเลือด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86973xxxx
81 62202010047 กานต์สินี นกขุนทอง การบัญชี การบัญชี 85174xxxx
82 6132020001 กำไลทอง ภักดีสุวรรณ การตลาด การตลาด 8175xxxx
83 6122040050 กิ่งดาว คงจริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 98343xxxx
84 6121010053 กิตติ หมกเจริญ ช่างยนต์ ยานยนต์ 61661xxxx
85 6231030001 กิตติทัต บัวงาม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 86809xxxx
86 62201050005 กิตติธัช สุชาตานุกูล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ N/A
87 6021010051 กิตติธัช จันทร์หน่าย ช่างยนต์ ยานยนต์ 89910xxxx
88 6021040004 กิตติธัช เทศผล ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 85428xxxx
89 6021050004 กิตติธัช พิมเสน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 86996xxxx
90 6022040003 กิตตินันท์ ธัญญะพืช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86768xxxx
91 62201040006 กิตติพงศ์ รวดเร็ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 87050xxxx
92 6131050010 กิตติพงศ์ เกิดพุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 92657xxxx
93 6122040006 กิตติพงษ์ เปลี่ยนที่พึ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61510xxxx
94 62201050006 กิตติภูมิ พรหมรัตน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 95568xxxx
95 6021040005 กิตติภูมิ ขาวจันทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 86338xxxx
96 62201040007 กิตติศักดิ์ ชูกำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 91721xxxx
97 6121010054 กิตติศักดิ์ พลจันทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 85701xxxx
98 5821050002 กิตติศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 88508xxxx
99 6131010002 กิตติศักดิ์ ถาวรกุล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 64697xxxx
100 62201030003 กิติธัช วิมุตติวงษ์ ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 87157xxxx

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 1,745 คน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Wangklaikangwon Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถ.เลียบวัง ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-520481 032-520481 prachuab04@vec.mail.go.th www.kkwind.ac.th