ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 92 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 11 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 1 คน
Search
 
     

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :
แสดงรายการ หน่วยงาน/สาขา :
 
ลำดับ รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา เบอร์โทร อีเมล
1 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีมหาบันฑิต 083 142 6824
2 นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 0618 143 265
3 นายวิระพล มูลสิน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 0819 488 691
4 นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาบัณฑิต 0891 680 272
5 นายอุดม หิรัญพันธุ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาบัณฑิต 0840 195 977
6 นางอุษณิษา ยอดพิจิตร ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0896 626 834
7 นายเจริญ ธรรมชาติ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 0858 440 922
8 นายศิริชัย บุญมาตุ่น ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 0868 028 186
9 นางสุวรรณา บุญเมือง ครู ครูชำนาญการ ปริญยาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 0849 756 007
10 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 0830 185 145
11 นายเฉลย ทรัพย์มา ครู ครูชำนาญการ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 0805 813 986
12 นายวิชัย ลำดวล รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 086 309 7704
13 นางสาวนุชนาถ ยิ่งยง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศึกษามหาบัณฑิต 0864 026 169
14 นายดานัส สบายใจ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 0967 109 709
15 นายพรเทพ จริยรัตน์ไพศาล ครู ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0972 573 444
16 นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ ครู ครู ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 0985 968 177
17 นางสาวธนพร ทองทวี ครู ครุ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0632 559 115
18 นายประยุทธ เกิดใกล้รุ่ง ครู ครู ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 0851 906 131
19 นางสาววาทินี รอดผล ครู ครู ปริญยาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 0874 707 615
20 นางสาวรอฮายา หะเล๊าะ ครู ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0936 637 383
21 นางสาวรัชนิดา เกิดแก้ว ครู ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตบัณฑิต 0954 415 071
22 นางสาวขวัญหทัย มาสวัสดิ์ ครู ครู ปริญญาตรี ศิลปศาสตบัณฑิต 0844 769 922
23 นายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 085 975 4847
24 นายประกิจ ธรรมนิทัศนา ครู ครู ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต 0956 396 337
25 นางสาวยุวดี มณีจารุบวร ครู ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 0972 359 716
26 นางสาวจีรภา ทองภูเบศร์ ครู ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 0891 502 521
27 นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ พนักงานราชการ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 0868 488 977
28 นายชุมพร อมรพฤทธิ์ พนักงานราชการ ครู ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0819 085 870
29 นายชัยทัต โชติช่วง พนักงานราชการ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0830 826 703
30 นางสาวรุ่งรัตตี เสงี่ยมชื่น ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0882 553 851
31 นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 084 022 9356
32 นายไกรสร คงคา ครูอัตราจ้าง ปริญญตรี ปริญญาตรี
33 นางสาวอำพร ประทุมวัน ครูอัตราจ้าง ปริญญตรี ปริญญาตรี 0998 755 949
34 ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 061 549 8893
35 นายณัฐกานต์ จงไกรจักร์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0812 991 785
36 นางสาวศิวิมล คุ้มรอด ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0919 0912 419
37 นายณัฐพงศ์ ภู่สกุล ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0840 742 551
38 นายสุมิต ภู่เกิด ครูอัตราจ้าง ปริญญาโท ปริญญาโท 0812 850 881
39 นายณัฐพล พงษ์พิมพ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี
40 นางสาวปรียาวรรณ แก้วไพรัตน์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0914 626 957
41 นางสาวกนกทิพย์ สระแก้ว ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0806677084
42 นางสาววิมล สุกเกลี้ยง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริยญาตรี 061 234 7060
43 ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ วิเชียร ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 086 751 0468
44 นางสาวสุดาพร พานแพน ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0619 595 207
45 นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 093 576 5159
46 นายวรเศรษฐ์ เจริญต้นตระกูล ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 086 334 7283
47 นางสาวยุวดี ดิสขำ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0626 017 247
48 นางสาวกิรณา รักษ์แก้ว ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0898 254 603
49 นายวันฉัตร เขาทอง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0970 157 260
50 นายนรากร สามสาลี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ปริญญาตรี 0809 446 898

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 92 คน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 11 พ.ค 2561 : ชื่อเอกสาร รายงาน
  • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 9 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร เอกสารจำแนกบุลลากร ตามประเภท
  • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 พ.ย.2562 : ชื่อเอกสาร ข้อมูลไปราชการ ลาป่วย ลากิจ ของครู ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Wangklaikangwon Industrial and Community Education College)

    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
    3/64 ถ.เลียบวัง ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
    032-520481 032-520481 prachuab04@vec.mail.go.th www.kkwind.ac.th